Poznaj nas bliżej
Gdzie jesteś: Strona główna > O nas > Koncepcja pracy

Koncepcja pracy

KONCEPCJA  PRACY PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNEGO  „SMERF” W  WARSZAWIE

Nasze zadanie:
Pomoc w wychowaniu i ukształtowaniu młodego człowieka, który jest pełen empatii, samodzielny, kreatywny, zaradny i potrafi odnaleźć się w otaczającym go środowisku.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
 •  (Dz. U. z 1991 r.  nr 120 poz. 526 ze zm.).  
 • Ustawa z dnia 19.03.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw (Dz. U.        nr 56 poz. 458).
 • Status Przedszkola Niepublicznego „SMERF”.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkola Niepubliczne „SMERF” są wesołym i kolorowym miejscem, w którym dzieci rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności, rozbudowują chęć dziecka do zdobywania wiedzy na temat otaczającego go świata. Przedszkole jest placówką bezpieczną,  przyjazną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną, ciepłą o miłej aparycji  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

Przedszkole preferuje pracę w małych zespołach oraz pracę indywidualną z dziećmi
o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciele pracujący w naszych placówkach posiadają wieloletni staż pracy oraz współpracują w zespołach w celu doskonalenia form i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, dzielą się zdobytą wiedzą aby zapewnić wszechstronny rozwój każdemu dziecku.

Systematycznie, zgodnie z potrzebami doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażane  w sprzęt, zabawki, nowe meble, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjają twórczemu i indywidualnemu  rozwojowi aktywności dzieci.

Plac zabaw wyposażony w bezpieczne podłoże zaspokaja potrzebę ruchu naszych podopiecznych, jest dostępny dla dzieci o każdej porze roku.

Wszechstronny rozwój dzieci  jest kreowany przez nauczycieli prowadzących grupy oraz szeroki wachlarz zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowany zespół  nauczycieli:

 • profilaktyka logopedyczna – kształtuje umiejętność sprawnego komunikowania się  z otoczeniem, usprawnia motorykę narządów mowy,
 • zajęcia z psychologiem – pozwalają na prawidłowe nazywanie emocji i wyrażanie własnych uczuć, radzenie sobie w trudnych sytuacjach i akcentowanie własnego „Ja” w środowisku rówieśniczym,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – stwarzają warunki do prawidłowego kształtowania postawy,
 • zajęcia taneczne – pozwalają na aktywizowanie dzieci do ekspresji ruchowej, nabywanie umiejętności tanecznych,
 • zajęcia rytmiczne – zajęcia umuzykalniające wrażliwość na dźwięk, eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności muzycznej, wzbogacanie przeżyć związanych z bezpośrednim odbiorem muzyki, poznawanie instrumentów muzycznych poprzez bezpośredni kontakt.

Nasze placówki otwierają się również na wszechstronny rozwój dziecka poprzez różne formy aktywności artystyczno-ruchowych prowadzonych w porozumieniu z trenerami uczestniczącymi bezpośrednio w  zajęciach:

 • zajęcia z instruktorem baletu – stymulowanie kreatywnej postawy z elementami   podstawowych kroków baletowych,
 • zajęcia z ceramiki – zabawa  z gliną, tworzenie dzieł z gliny zgodnych z tematyką zajęć, ćwiczenia motoryki małej,
 • gry zespołowe z wykorzystaniem piłki,
 • nauka pływania – usprawnianie motoryki całego ciała podczas gimnastyki i zabawy w wodzie.

MISJA  PRZEDSZKOLA

Misja naszego przedszkola jest realizowana na podstawie wizji zaplanowanej przez Radę Pedagogiczną Przedszkoli Niepublicznych „SMERF”:

 • Przedszkola są przyjazne dla wszystkich naszych podopiecznych.
 • Zapewniają bezpieczne warunki  fizyczne i psychiczne wszystkim uczestniczący w życiu przedszkola.
 • Nastawione są na wychowanie małego człowieka: aktywnego, pełnego empatii, twórczego, potrafiącego wykorzystywać zdobytą wiedzę i własne doświadczenie.
 • Nasi nauczyciele w swoich zamierzeniach pracy wykorzystują aktywne metody w pracy z dzieckiem.
 • Zachęcamy naszych podopiecznych i ich rodziców do wspierania inicjatyw lokalnych, wspierania akcji charytatywnych, współdziałania ze środowiskiem lokalnym.
 • Ustawicznie i należycie ma wspiera rozwój zawodowy każdego nauczyciela, zachęca do samodzielnej inicjatywy rozwoju.
 • Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest z uwzględnieniem  podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN.
 • W oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego nauczyciele z pełnym zaangażowaniem zapewniają każdemu dziecku jego rozwój z zachowaniem indywidualnego i podmiotowego podejścia do każdego dziecka.
 • Nauczyciel promuje przyjazne zachowania wobec otaczającej przyrody (roślin i zwierząt), buduje poczucie asymilacji z otaczającą nas naturą.
 • Organizujemy wiele ciekawych inicjatyw dla rozwoju dzieci takich jak: uroczystości, koncerty, teatrzyki, wycieczki.
 • Każdy rodzic oddając do nas swoje dziecko jest zachęcany do aktywnej współpracy z placówką.
 • W każdej sytuacji staramy się pomóc dzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych wspierając ich pomocą pedagogiczną, psychologiczną, fizjoterapeutyczną (spotkania indywidualne, porady, diagnozy na życzenie rodzica).

PROCESY WSPOMAGANIA  ROZWOJU  I  EDUKACJI  I  ICH  EFEKT KOŃCOWY

Nasze placówki umożliwiają łagodny start w życie przedszkolne poprzez dni adaptacyjne. Dbamy o rozwój intelektualny, emocjonalny, ruchowy aby w jak najlepszym stopniu rozwinąć indywidualne potrzeby dziecka i zapewnić mu jak najlepszy start  w dalszym procesie nauczania. Bliski kontakt z naturą i zwierzętami wzbogaca wszechstronny rozwój, rozbudza zainteresowanie otoczeniem, zachęca do doświadczeń.

Kameralny charakter grup umożliwia dziecku sprawną adaptację społeczną, a kontakt z różnymi grupami wiekowymi podczas zabaw poszerza kontakty i pozwala rozwijać empatię. Udział we współtworzeniu kontraktów grupowych sprzyja respektowaniu praw i obowiązków przedszkolaka oraz kształtowaniu dojrzałości społeczno-moralnej.

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody. Zachęcają one do pracy każdego, a uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

W naszych placówkach wykorzystujemy pozytywne formy wzmocnienia:

 • pochwała słowna indywidualna, wobec grupy, przed rodzicami,
 • wyznaczanie dziecka do prowadzenia zabawy,
 • przywileje i nagrody umowne lub rzeczowe,
 • przydzielenie ważnego zadania do wykonania,
 • okazywanie uczucia miłości i radości,
 • możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej zabawy,
 • „piątkowy” przywilej przyniesienia własnej zabawki.

Po ustaleniu norm postępowania ustalone są także konsekwencje negatywnego zachowania dzieci:

 • upomnienie słowne – wyrażanie dezaprobaty z wyraźnym omówieniem przyczyn,
 • brak nagrody,
 • zwolnienie dziecka z pełnionej funkcji,
 • przekazanie informacji rodzicom,
 • utrata przywileju „piątkowego” przyniesienia zabawki (z możliwością jego odzyskania).

Wielokulturowość naszych podopiecznych kształtuje u przedszkolaków postawę tolerancji.

Dziecko kończące nasze przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

a) wykazuje:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

 

b) posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie,

 

c) umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

 

d) rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

 

e) nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela
z wykorzystaniem ww. metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

METODY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

Metody czynne:

 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda praktycznych działań.

Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia, instrukcje.

Metody aktywizujące:

 • burza mózgów,
 • metoda projektów,
 • gry dydaktyczne.

 

Metody oglądowe:

 • obserwacja, pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne).

FORMY PRACY:

 • praca indywidualna,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą.

Podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa i jest dominującą w naszym przedszkolu.

WYKORZYSTYWANE METODY W PRACY WYCHOWAWCZO-DYDKAKTYCZNEJ:

 • metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka,
 • Ruch Rozwijający  W. Sherborne,
 • metoda R. Labana,
 • pedagogika zabawy – Klanza,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • gimnastyka wg K. Wlaźnik,
 • bajkoterapia,
 • zabawy paluszkowe,
 • gimnastyka mózgu E. Dennisona,
 • zabawy relaksacyjne,
 • metoda Kniessów,
 • zabawy teatralno-dramowe,
 • pantomima,
 • gimnastyka rytmiczna.