Gdzie jesteś: Strona główna > Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w przedszkolu?

Obowiązki związane z ochroną danych osobowych spoczywają przede wszystkim na Administratorze. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem może być osoba fizyczna, osoba prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych dzieci, ich rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola jest przedszkole, które reprezentuje dyrektor placówki (w tym przypadku wynika to z przepisów dotyczących oświaty).

Dyrektor przedszkola reprezentujący Administratora (czyli przedszkole) zapewnia zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w zarządzanej przez niego jednostce. Jednocześnie ponosi odpowiedzialność za działania wszystkich osób, którym nadał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w przedszkolu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedszkole Niepubliczne „SMERF”
ul Odkryta 41 H
03-140 Warszawa

 1. Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: m.kocielnik@przedszkolasmerf.pl lub pod adresem wskazanym powyżej.

 1. Czy w przedszkolu potrzebny jest inspektor ochrony danych?

Jedną ze zmian wprowadzonych przez rozporządzenie jest obowiązek powołania
w określonych przepisami przypadkach – inspektora ochrony danych. Wśród podmiotów, które zobligowane są do powołania inspektora znajdują się przedszkola publiczne. Zgodnie z art. 37 ust.1a RODO inspektor obowiązkowo powinien zostać powołany w podmiotach publicznych, a takim podmiotem jest przedszkole publiczne. W przypadku przedszkoli niepublicznych powołanie inspektora jest nie obowiązkowe.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w przedszkolu

Dane osobowe w przedszkolu przetwarzane są w ramach następujących aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie systemu oświaty:

 • Ustawa Prawo oświatowe (ustawa z 14 grudnia 2016, Dz.U.2018, poz. 996),
 • Ustawa Karta Nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982, Dz.U.2018, poz. 967),
 • Ustawa o systemie oświaty (ustawa z 7 września 1991, Dz.U.2018, poz. 1457),
 • Ustawa o systemie informacji oświatowej (ustawa z 15 kwietnia 2018, Dz.U.2018. poz. 1900),
 • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (ustawa z 27 października 2017, Dz.U.2017. poz. 2203).

W przypadku przedszkoli częste będą sytuacje, w których konieczność przetwarzania danych osobowych będzie wynikała z przepisów prawa oświatowego. Będziemy tu mieli do czynienia z przesłanką niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c). W takich sytuacjach nieprawidłowym postępowaniem byłoby odbieranie przez Administratora zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą – lub w przypadku danych dziecka – od rodzica lub opiekuna prawnego.

O zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy prosić jedynie wtedy, gdy nie istnieją inne przesłanki przetwarzania danych. Przykładem, gdzie wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych jest publikacja zdjęć dzieci na stronie internetowej przedszkola. Konieczność wykazania się przesłanką legalności przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku dziecka wynika tutaj nie tylko z przepisów RODO, ale dodatkowo jest wymagana na gruncie przepisów ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (art. 81 ust. 1 ustawy).

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika ściśle z celu funkcjonowania naszej placówki, statutu oraz zadań stawianych jednostce oświatowej. Podczas realizacji procesu edukacyjnego tworzymy dokumentację, w której gromadzimy informacje dotyczące, uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych. Informacje te zbieramy na podstawie otrzymanych zgód oraz przepisów prawnych związanych z procesem edukacji.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako niepubliczna jednostka oświatowa, a naszym celem jest:

– realizacja procesu kształcenia,

– przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

– zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

– realizowanie programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia

  ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego,

– realizowanie ramowego planu nauczania,

– umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności,

– umożliwienie rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

– zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– stworzenie warunków do komplementarnego rozwoju uczniów uwzględniającego ich

  indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne,

– zapewnienie bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć,

– zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych poprzez organizację wyżywienia

  lub innych form dożywiania.

 1. Komu przekazywane są dane osobowe?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Pani/Pana dane dalej, jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też będzie to wynikać z obowiązku ustawowego Administratora.

Dane są przekazywane również dostawcom usług zaopatrujących naszą placówkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne.

 1. Dane dzieci na tablicach w przedszkolu

Umieszczanie na terenie przedszkola na tablicach podpisanych prac artystycznych dzieci nie wymaga wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, ponieważ dotyczy zadań realizowanych przez przedszkole w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
W przypadku, gdyby rodzice nie wyrazili na to zgody, mogą skorzystać z uprawnienia do zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania danych swojego dziecka (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane przetwarzane są przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizacją obowiązku przedszkolnego.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych
  Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Państwa prawa
Proszę pamiętać, że:

– mają Państwo prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę, aby taką zgodę cofnąć

  należy napisać do nas,

– mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych,

– mają Państwo prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, pytania prosimy o kontakt z nami.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.